Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Partijprogramma 2014-2018

 

 Het eigene van macht is beschermen

Regie aan de raad

 

Nieuwegein 2014.

De Verenigde Senioren Partij (VSP) is een politieke partij die zich inzet voor de belangen van  alle  inwoners van onze stad. Wij zijn niet gebonden aan een ideologie,  gaan uit van het respect voor de mens. Religie en levens- overtuiging vormen de leidraad voor de bejegening van de mens in de samenleving. De VSP streeft naar een evenredige vertegen- woordiging van senioren in het politieke en bestuurlijke bestel. Politiek is voor de VSP een middel om ons als ouderen te laten horen en mee te kunnen werken aan de vormgeving van de samenleving. Kennis, ervaring en inzet van ouderen zijn van  groot maatschappelijk belang. Wij combineren kennis van zaken met betrokkenheid. Bovendien hebben wij tijd tot onze beschikking en kunnen we goed rekenen.

Wij moeten beslissen hoe we komende jaren verder gaan met onze stad. Er moet plek zijn voor jong en oud om met plezier te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren. Wij willen dat Nieuwegein in wat voor een vorm dan ook, blijft wat het nu is: Een ruim opgezette en goed onderhouden stad met veel voorzieningen en veel groen.

Gaat de gemeenteraad goed om met gemeenschapsgeld?

90 procent van de gemeentelijke uitgaven wordt besteed aan het uitvoeren van bestaande regels en wetten. Het beleid hierbij moet goed, nauwgezet en efficiënt worden uitgevoerd. Geen geld over de balk te gooien! De laatste jaren liet dit  nog wel eens te wensen over. Helaas, beschikbaarheid van middelen bepaalt de mogelijkheden.  

Verkiezingsprogramma’s en wethouders die ze moeten uitvoeren.

Om verkozen te worden gaan de partijen aan de slag om “zo veel mogelijk mensen te plezieren”. Dus deelt men verbale en geschreven cadeautjes uit en gaat men  met een koffer vol beloften voor de inwoners van de stad op pad.  Meestal is er voor elk wat wils. Vaak is er ook niets nieuws onder de zon. Of het kan en hoe het moet staat er meestal niet bij. Belangrijker is natuurlijk hoe de partijen zich gedragen wanneer ze op  het “pluche” zitten. Communicatie daarover mag wel eens verbeterd worden.

Wie wordt er  straks als wethouder naar voren geschoven?  Hoe gaat dat proces in zijn werk? Veel in onze stad hangt af  van de kwaliteit van de wethouders. Zijn het mensen die beslissingen nemen met verstand van zaken, rekening houdend met de inwoners? Hebben ze al eerder verantwoordelijkheid gedragen? De VSP vindt dat  de partijen voor de verkiezingen aan moeten geven wie eventueel wethouder wordt.

In deze tijd is een goed ZAKENCOLLEGE dat op de winkel past, kosten en baten in het oog houdt van groot belang.

Er is geen tijd voor politieke hobby’s. De raad moet open en transparant functioneren, besluiten onderbouwen en daarmee begrip en draagvlak  in de stad laten ontstaan. (het Nieuwe Samenwerken model zoals in Amersfoort)

Hoe zijn we tot dit programma gekomen?

Al meer dan 16 jaar is de Verenigde Senioren Partij actief in de Nieuwegeinse gemeenteraad, maar al veel langer ook actief in de samenleving. Wij hebben daardoor een goed inzicht in wat er in Nieuwegein gaande is en wat er zoal zou moeten gebeuren. Hieronder geven wij aan wat wij belangrijk vinden voor senioren, maar ook voor de stad.

Uitvoering en controle

De VSP wil in eerste instantie dat de raad meer controle neemt over het doen en laten van het college en de gemeentelijke organisatie. Dit begint met het raadspresidium, dat veel doelmatiger moet omgaan met de vloed aan nota’s en stukken die de raad moet verwerken. Zaken van weinig politiek belang beletten de politiek om voldoende aandacht te besteden aan de echte problemen van de stad. Dus minder informatieavonden  en meer proactief bezig zijn met te maken keuzes en uit te voeren projecten.

Verder  moet de raad op de hoogte gehouden worden van alle collegebesluiten. Een kwartaal overzicht van de onderwerpen en een eenvoudige weergave van de stand van zaken van alle juridische kwesties waarin de gemeente verwikkeld is, lijkt ons ook van belang. Beleidsnota’s en rapportages moeten duidelijker en korter met heldere definities van het doel en wat daarvoor nodig is.

Er moet beter begroot worden. Dat betekent niet alleen cijfers op papier maar vooral ook duidelijkheid over de bedoeling van de plannen en de te behalen resultaten. De begroting begint dus met de definitie van de plannen van de gemeente betreffende de uitvoering van wettelijke taken en wat beschikbaar is voor andere activiteiten. Daaruit ontstaan de besluiten over functies en activiteiten.

Het gebruik van eigen kennis moet bevorderd worden boven het inhuren van dure kennis van buiten. Daaruit komt een planning die vaststelt  wat voor taken en functies er nood-zakelijk zijn. Dat zal functie-aanpassingen noodzakelijk maken en voor sommige ambte-naren geheel andere taken met zich mee brengen.

De structuurvisie kent geen kaderstelling en is nog lang niet af. De structuurvisie is gevuld met onduidelijke aanwijzingen. De benodigde kaderstelling die erbij hoort  ontbreekt nog steeds. Ook de raad heeft geen kaders gesteld voor de grenzen van groei. Zo is er, ondanks de vele voornemens om te bouwen, nauwelijks aandacht voor de gevolgen daarvan op milieu, gezondheid, zorg en welzijn, infrastructuur, onderwijs, winkelbestand  en de te verwachten effecten op de inwoners.  Wij denken dat er in de komende periode eerst duidelijk moet worden vastgesteld waar Nieuwegein wil zijn over  25 jaar en wat dat betekent voor de inwoners. En dan ga je nu bijvoorbeeld niet in park Oudegein bouwen.

De financiële situatie van de stad verdient  meer aandacht. De ontwikkelingen van de vermogenspositie dienen nader onderzocht te worden. Acht jaar geleden was Nieuwegein een stad met grote financiële reserves. Het achter ons liggend beleid heeft er voor gezorgd dat de vermogenspositie van Nieuwegein verzwakt is. Daar kwamen gebouwen en voorzieningen voor terug. Dit betekent wel meer aflossing, veel leningen en het betalen van rente  in plaats van voorzieningen betalen uit rente-inkomsten. De kwaliteit van onze voorzieningen komt  zodoende onder druk te staan. Nieuwe plannen voor stadsontwikkeling en het gepresenteerde plan OOB 2013 zijn weer voorbeelden van projecten die op zoveel aannames gebaseerd zijn, dat er geen enkele garantie is dat we onze financiële positie nog niet verder  uithollen. Kalmpjes aan dus.

Transities en decentralisaties

In het kader van haar bezuinigingen heeft de centrale overheid plannen om taken te decentraliseren. Zo gaan verschillende taken uit de Algemene Wet Bijzondere Bijstand (AWBZ)  naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Er is de Participatiewet vol met regels om mensen weer aan de slag te krijgen. Het gaat ook over jeugdzorg en passend onderwijs.  De ver- schillende activiteiten worden  in de komende jaren na elkaar bij de gemeentes onder gebracht. Binnen dit verkiezingsprogramma is het, ook gezien de wijzigingen  die er nog telkens optreden in de plannen, niet nuttig om op alle details in te gaan. Maar er gaat veel veranderen voor de gemeente en voor ons allemaal.

Het woord Participatie Maatschappij wordt daarvoor gebruikt. Het betekent dat we niet meer automatisch  hulp van de gemeente mogen verwachten. Burgers moeten eerst  uitvinden wat ze zelf nog kunnen en wat ze met hulp van  familie, vrienden, buren, enz. nog kunnen regelen. Ook zullen actieve inwoners aangesproken worden om te helpen. Een nieuwe wereld voor de inwoners en nieuwe taken voor de gemeente. Veel is nog onduidelijk. Ook in den Haag. De VSP  vindt dat het principe van zorgzaamheid leidend moet zijn binnen deze transities en met name voor de sociaal zwakkeren en de oudste senioren.

WMO en verder

Het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in Nieuwegein, los van de te verwachten aanloopproblemen, vrij redelijk verlopen. Het vervolg daarop brengt veel grote veranderingen met zich mee. Het gaat over activeren van buurtbeleid, wijkplatforms en eigen initiatieven, maar ook over bestaande instellingen en hun zorg- en welzijnstaken. Een integrale aanpak op bestuurlijk niveau is noodzakelijk met duidelijke visies en planontwikkeling. Vele organisaties zijn hierbij betrokken. Gebruik het potentieel van de mensen en hun onderlinge  verbanden om de aanpak te versterken.

Mantelzorgers en Vrijwilligers moeten onder-steund worden.

Full time mantelzorgers moeten  ondersteund worden. Aandacht moet besteed worden aan de financiële consequenties van hun trouwe diensten. Dit betreft bijvoorbeeld hun pensioen-voorziening en inkomen. Vereenzaming door hun totale focus op de persoon van hun aandacht moet voorkomen worden.

Een programma voor vrijwilligers dat naast werving ook ondersteuning, controle en motivatie biedt, is essentieel. De coördinatie rondom de verschillende vrijwilligersorganisaties, hun taken en activiteiten, moet verbeterd worden.

Woonzorgzones

Er is gedurende meerdere raadsperiodes nage-dacht over het opzetten van woonzorg zones, met specifieke functies gericht op senioren. Dit concept moet het verdwijnen van de zorginstellingen en het zelfstandig blijven wonen van senioren vergemakkelijken. Dit vraagt naast extramurale zorg een groot aantal activiteiten - vaak vrijwillig – teneinde te voorkomen dat senioren in hun eigen woning vereenzamen. In het kader van de  participatiemaatschappij verdient het concept woonzorg zones hernieuwde  aandacht.

Woonmobiliteit, welzijn en zorg

De doorstroming in de woningmarkt, ook wel woonmobiliteit genoemd, moet vergroot worden. Dit verhoogt de woonkwaliteit en lost problemen op voor bewoners die in een ongeschikt huis wonen. Ook levert dit een belangrijke bijdrage aan het gevoel van welzijn en kan uiteindelijk ook de gezondheid verbeteren. Financiële oorzaken, gebrek aan geschikte alternatieven en een soms rigide toewijzingssysteem vormen de  grootste uitdaging voor het verbeteren van het systeem. Niet kunnen verhuizen betekent soms dure aanpassingen aan de grotere woning. Ruimere woningen die niet vrijkomen, blokkeren de wooncarrière van grote gezinnen. Ouderen moeten dus makkelijker hun woning kunnen verruilen voor een geschiktere woning. Hen ook financieel tegemoet  komen bij het zoeken naar een geschiktere woning moet bevorderd worden,  zeker wanneer de vrijkomende woning geschikt is voor grote gezinnen.

Recente initiatieven van het college rondom het bouwen voor senioren zijn goed. Maar kwantitatief  zijn de mogelijkheden nog te beperkt. Ook is de leeftijdsbeperking voor starters  niet correct. Het is volgens de wet  mogelijk om senioren een starterswoning te laten kopen en hen te laten profiteren van de regelingen die daarbij horen. Het vrijkomen van een  groot huurhuis zou daarbij een extra stimulans kunnen zijn.

Kwaliteit van zorg en welzijn! 

Wonen, welzijn en zorg zijn met elkaar verbonden. Fijn wonen voelt prettig, geeft rust en ook ruimte om naar buiten te gaan en mee te doen aan sport en de activiteiten in de buurt of wijk. Schoolprestaties kunnen er positief door beïnvloed worden. Een passend inkomen doet dat natuurlijk ook. Zorgen en frustraties bevorderen het tegenovergestelde. In het kader van  de veranderingen en bezuinigingen die nu plaatsvinden, is het noodzakelijk om vooral  voor de alleroudsten onder ons een degelijk systeem te ontwikkelen dat hen begeleidt en activeert.

De vele mogelijkheden die nu aangeboden worden, zoals domotica en welzijn op recept,  ontmoetingen en wandeltochten,  koffieochtenden  en huisbezoek, enz., kennen nog geen samenhang, naast al die activiteiten krijgt het wonen zelf nog onvoldoende aandacht. Het totale kostenplaatje is evenmin duidelijk. Zo zou meer geld en middelen besteden aan welzijn, zorgkosten kunnen verminderen. Maar dat is mede dankzij alle schotten tussen de diverse activiteiten nog steeds een onoverzichtelijk gebied. De VSP zou dit gegeven in de komende periode tot een project willen omvormen. Dat lijkt des te noodzakelijker omdat de financiën zoals vroeger beschikbaar voor de “maakbare samenleving” voorlopig niet meer beschikbaar zijn. Roeien met de riemen die we hebben wordt dus de opgave. Maar de mogelijkheden zijn nog altijd ruimschoots voor handen om toch  goede zorg en welzijn te leveren. Wanneer we het maar samen doen! 

Gevoel van Veiligheid

Een groeiend aantal  senioren, maar ook jonge mensen voelt zich in de avond, maar ook overdag niet veilig. De VSP wil dat de veiligheid serieus aangepakt wordt door middel van goed en zorgvuldig beleid en het beschikbaar stellen van bijbehorende middelen. De rapportage over veiligheidsgevoel van inwoners moet volledig en doorzichtig zijn. Het simpel weergeven van statistieken als resultaat van enquêtevragen kan een beeld veroorzaken dat niet met de werkelijkheid van de burger overeenkomt.

Technische veiligheid

Veiligheid moet alle daarbij behorende aspecten omvatten. Dat betreft dus niet alleen de straat en het verkeer, maar ook  bij het werken, bij transport, inclusief die op het water, bij het uitvoeren van industriële processen, bij opslag,  reparatie, bouwen en verbouwen, bij benzinestations, enz. enz. Bijna alles is omringd door regels en controles daarop. Die moeten dus ook uitgevoerd worden.

De gemeente Nieuwegein is aangesloten bij meerdere veiligheidsactiviteiten op regionaal niveau. Waar deze activiteiten op het gebeid van planning en ontwikkeling zeker hun voordelen opleveren, blijft de gewone dagelijkse gang  van zaken toch vooral een gemeentelijke verant-woordelijkheid. Van regionale brandweer en regionale politie tot veiligheidsregio enz. het zijn allemaal nuttige ontwikkelingen. Maar we moeten er op toezien dat onze eigen veiligheid wel degelijk verzekerd is en blijft.

Sport en bewegen

Sport en bewegen blijft belangrijk in Nieuwegein voor jong en oud. Gezien de bezuinigingen is het noodzakelijk om activiteiten en ontwikkelingen goed te analyseren en de meest efficiënte te bevorderen.

Organisatie van zorg, welzijn, integratie, jeugd- en ouderenwerk

Er zijn vele activiteiten in bovengenoemd kaders, aangeboden door vrijwilligers- en commerciële-organisaties. In deze tijd van schaarste is er een groeiende concurrentie tussen de verschillende organisaties. In veel gevallen zijn ze (mede) afhankelijk van hulp en of subsidie van de gemeente. De leidende rol van de gemeente dient strakker gedefinieerd te worden.

Wie zijn er ambtelijk verantwoordelijk voor de organisatie? Wie definieert de taken waarvan de gemeente gebruik wil maken? Welke organisaties kunnen die taken het beste uitvoeren en hoe moeten ze met elkaar samenwerken? Wat zijn de kosten en opbrengsten? Hoe controleren we de resultaten? Laat het nieuwe college daar een echt project van maken.

Wijknetwerken, jeugdgezondheidszorg  en het jeugdwerk

De functies en verantwoordelijkheden van wijk-netwerken moeten nog steeds beter gedefinieerd worden. Dit geldt ook  voor de jeugd-gezondheidszorg en het jeugdwerk. Daarbij moeten verantwoordelijkheden en controle niet vergeten worden.

Het is belangrijk om de jeugd en hun ouders hier bij te betrekken. Activiteiten die vanuit de jongeren zelf worden geïnitieerd, dienen serieus bekeken te worden en desgewenst adequaat  ondersteund. Verder is het onze taak jongeren de middelen aan te dragen zelf iets te doen tegen alcohol- en drugsmisbruik en voor een gezonde leefstijl.

Stad op orde

In dit kader is al veel werk verricht.  Daarvoor  is verhoudingsgewijs veel geld beschikbaar gesteld. Toch dienen trottoirs en verlaagde drempels nog steeds goed gecontroleerd en verbeterd te worden met name voor rolstoel- rollatorgebruik en voor mensen met kinderwagens en slechtziende mensen. De WMO-raad moet proactief toezien dat de benodigde voorzieningen voor dit deel van de Nieuwegeinse bevolking goed geregeld blijft.

Cultuur

Onze stad moet voor iedereen, jong en oud, een verscheidenheid aan culturele mogelijkheden bieden. Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar blijven. De gemeente moet voor allerlei kunstuitingen een platform faciliteren. Amateurkunst, kunstmarkten dienen gestimuleerd  te worden. Tevens dient men rekening te houden dat cultuur één van de belangrijkste factoren is rondom meedoen en integratie. De bibliotheek vestigingen en hun sociale functies moeten ook daarom open blijven.

Milieu en Duurzaamheid

De gemeente voert vele taken uit betreffende het milieu. Aandacht in deze voor het motiveren van de inwoners  om hun eigen verantwoordelijkheid te kennen en te nemen, is van groot belang. Naast een positieve houding is ook zelf bewust milieuvriendelijk handelen noodzakelijk. Binnen meerjarenplannen, verdient milieu uitdrukkelijk alle aandacht te krijgen en beter verbonden te worden met gezondheid en welzijn.

De VSP gelooft in duurzaamheid als een noodzakelijke en wenselijke ontwikkeling voor nu en in de toekomst. Een evenwichte verdeling van aandacht voor sociale, ecologische en economische waarden is een voorwaarde voor een duurzame samenleving.

De ideale samenleving is volgens de VSP een duurzame samenleving die voorziet in de behoefte van iedereen; zowel nu als in de toekomst. Elk individu en elke organisatie draagt op eigen wijze bij aan het in stand houden en verder ontwikkelen van deze balans. Deze balans zorgt er voor dat de samenleving zich op een evenwichtige wijze kan blijven ontwikkelen.